Sponsorplan BOP Asperen

Sponsorplan Buurtontmoetingsplek Asperen   

Bijlagen:

1. Voorbeeld maandkalender,

2.  sponsorovereenkomst

Voorwoord

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting Buurtontmoetingsplek Asperen (BOP). In dit plan wordt inzicht verstrekt in de activiteiten van de BOP, de wijze waarop zij haar activiteiten financiert en de sponsormogelijkheden voor regionale bedrijven.

Het doel van dit plan is om potentiële sponsors duidelijkheid te verstrekken over de meerwaarde van sponsoring van activiteiten van de BOP.

Wie zijn wij en wat doen wij

De stichting stelt zich ten doel:  Het bevorderen van de leefbaarheid en het ondersteunen van kwetsbare mensen in de samenleving, met name doch niet uitsluitend door mensen met elkaar in contact te brengen ongeacht hun beperking, ze stimuleren dat zij elkaar ontmoeten, ze uit hun isolement halen,  ze wat voor elkaar  laten betekenen bovenal  het gezellig maken  met elkaar.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:  Het houden van  een koffiegroep, een koffiegroep+ ochtenden/middag/avond en thema-avonden.

 Welke activiteiten realiseren wij

 Iedere maandagochtend is het dorpshuis E.M.M. aan de Van Langerakstraat in Asperen open van 10.15 – 11.45 uur.

De bezoekers kunnen dan tegen een gereduceerde prijs een kopje koffie of thee kopen waarna men zelf kan beslissen of men een speeltje met elkaar gaat doen of gewoon komt voor een praatje.

Twee keer in de maand is er een speciaal programma waar men creatief bezig kan zijn of voorlichting krijgt over diverse onderwerpen.

Dit kan zijn voorlichting van de gemeente Lingewaal over bijv. de WMO of de regiotaxi.

Ook wordt er aandacht besteed aan de jaargetijden en feestdagen door middel van bloemschikken, St. Nicolaas en Kerst.

Op 2e kerstdag houden we een Kerstbrunch voor allengaanden.

Waarvoor zoeken wij sponsors

Het uitvoeren van alle activiteiten kost geld. Geld dat we tot nu toe op de volgende manieren hebben binnengehaald:

  • De bezoekers betalen zelf een gedeelte van de prijs voor de koffie/thee
  • Startbedrag van de gemeente Lingewaal
  • Bijdrage van bedrijven voor de Kerstbrunch

 

Maar zoals overal worden de kosten van de activiteiten steeds maar hoger. Omdat  ons doel is dat de bezoekers, ongeacht hun inkomen,  onze bijeenkomsten   moeten kunnen  bijwonen willen we op andere manieren aan geld zien te komen.

Daarvoor is een sponsorwerkgroep opgericht binnen de BOP.

Daarnaast zal de dagbesteding voor een gedeelte van onze bezoekers minder worden en zullen we in de loop van de tijd meer bezoekers onze bijeenkomsten gaan bezoeken om zo contact te kunnen blijven houden met de gemeenschap.

Financiering van toekomstige activiteiten

 Naast de activiteiten die we nu al doen, blijven er altijd wensen  die nu nog niet uitgevoerd kunnen worden in verband met de financiën.

We noemen bijv. extra dagen open, kookavonden, een repair café, iets voor de jeugd.

Dit sponsorplan heeft betrekking op de sponsoring door bedrijven. De BOP zoekt dus bedrijven die de BOP jaarlijks willen sponsoren om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren voor mensen met en zonder beperking.

Wat wordt er van u als sponsor verwacht

Door het betalen van een bedrag per jaar sponsort u al de BOP Asperen. U mag dus zelf bepalen voor welk bedrag u de BOP sponsort met een minimum van € 150,=  U verstrekt de BOP uw logo in zwart/wit om deze elke maand te laten plaatsen op de zwart/wit geprinte versie van de maandkalender.

In de bijlage van dit sponsorplan vindt u een voorbeeld bijgevoegd van de maandkalender.

Tevens wordt de sponsornaam vermeld op de website van de BOP en krijgt uw firmanaam dus een groot bereik.

Wat zijn de voordelen van sponsoring voor u

De maandkalender wordt op diverse prominente plaatsen in Asperen opgehangen en hebben dus een groot bereik onder de inwoners.

Tevens krijgen alle bezoekers de maandkalender mee naar huis en  we zien dat in veel gezinnen de maandkalender op het prikbord gehangen wordt zodat men kan zien wat er voor een programma is.

Ook via de website zullen de bezoekers uw bedrijf kunnen vinden.

Hoe wordt u sponsor

Een lid van de BOP zal u benaderen met de vraag of u sponsor wilt worden.

Wellicht bent u al op de hoogte van de BuurtOntmoetingsPlek Asperen en wil u ook een steentje bijdragen.

U kunt zich dan melden bij:

Cor van Ooijen, Achterstraat 92, 4147 AD Asperen

Tel. 0345-614202 of cor.vanooijen@gmail.com

Hierna zal de BOP een sponsorovereenkomst opmaken die door de BOP en het bedrijf ondertekend zullen moeten worden. In bijlage 2 vindt u een voorbeeld van de sponsorovereenkomst.

Na ondertekening door beide partijen krijgt u van de BOP een factuur toegestuurd ter betaling van het jaarlijkse sponsorbedrag.

Na betaling zal uw logo geplaatst worden op de  maandbrief en indien gewenst op onze website.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Cor van Ooijen, cor.vanooijen@gmail.com

Bijlagen: 1. Voorbeeld maandkalender

  1. Voorbeeld sponsorovereenkomst

Bijlage 1: 

 Voorbeeld kalender:                 

Elke maandag  Koffiegroep of Koffiegroep +  om 10.15 uur

Ontmoeting tussen bewoners met koffie en thee.

U kunt een spel spelen, creatief bezig zijn,

informatie krijgen, enz.

Het uitleenpunt van de bibliotheek is open.

 

waar?               Dorpshuis Asperen

____________________________________________________________

05 okt        Koffiegroep

12 okt        Koffiegroep +       Jeroen Kemker van FreshPC                                                           computerservice komt uitleg geven   over de werking van de computer, de                                   tablet, enz.

19 okt        Koffiegroep

26 okt        Koffiegroep +       optreden Zij & Zij

Bijlage 2:

SPONSOROVEREENKOMST

De ondergetekende:

De Buurtontmoetingsplek Asperen

Gevestigd Achterstraat 92, 4147 AD Asperen

Volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door

C.A. van Ooijen

Hierna te noemen stichting

De………….

Gevestigd ………….

En ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ….

Onder  Nummer……

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

……………………………………………………..(naam en functie)

Telefoonnummer……………………………

Hierna te noemen sponsor

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

ARTIKEL 1 AARD EN INHOUD

De sponsor verleent hierbij het recht aan de stichting om iedere maand het logo van de sponsor te vermelden op de maandkalender van de stichting.  Tevens kan dit logo vermeld worden op de website van de stichting. De sponsor stelt hiertoe het logo ter beschikking aan de stichting.

 

ARTIKEL 2 DUUR EN OPZEGGING

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1  jaar ingaande op ………………….

De overeenkomst zal na het verstrijken van deze overeengekomen periode niet van rechtswege ophouden.    De overeenkomst wordt automatisch ieder jaar verlengd met 1 jaar. Voor een opzegging is vereist dat deze plaatsvindt tegen het einde  van de termijn. Ieder van de partijen is van opzegging bevoegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. De schriftelijke opzegging kan opgestuurd worden naar: BOP Asperen, t.a.v. C.A. van Ooijen, Achterstraat 92, 4147 AD Asperen. De termijn van opzegging bedraagt tenminste 1 (een) maand.

ARTIKEL 3 TUSSENSTIJDSE BEEINDIGING

 Deze bijeenkomst kan tussentijds worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn, in alle gevallen waarin:

  1. De sponsor failliet verklaard wordt, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
  2. De sponsor het vertrouwen van de vereniging heeft beschaamd.
  3. De sponsor enige verplichtingen op grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na hierover in gebreke te zijn gesteld.
  4. De sponsor komt te overlijden.
  5. Om welke reden dan ook het opmaken van de maandkalender en/of de website komen te vervallen.

ARTIKEL 4 SPONSORBEDRAG

De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van €      per jaar. Dit sponsorbedrag dient de sponsor bij vooruitbetaling te voldoen in 1 jaarlijkse termijn van €  ……   , voor het eerst op ……………………………………………………………………………..

Hiertoe zal de stichting een factuur sturen aan de sponsor. Deze factuur dient binnen een maand na dagtekening van de factuur betaald te worden. Bij tussentijdse beëindiging zal er geen restitutie van het sponsorbedrag plaatsvinden.

ARTIKEL 5 NIET OVERDRAAGBAARHEID

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 6 PRESENTATIE

Het logo van de sponsor wordt iedere maand gepresenteerd op de maandkalender die de stichting maandelijks opmaakt.  De stichting zal ook het logo plaatsen op de website van de stichting.

ARTIKEL 7 REPRESENTATIE

De stichting draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. De stichting zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor en de stichting in diskrediet kunnen worden gebracht.