Asperen Actief

Start ‘Asperen Actief’

‘De maatschappij individualiseert steeds verder’ is een vaak gehoorde kreet. We zien in het dagelijks leven dat ‘noaberschap’, zoals dat vroeger gewoon was, zeldzamer wordt. Tegelijkertijd voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Een brede verbinding en vraag en aanbod samen brengen

Het eerste doel van Asperen Actief is om de handen in elkaar te slaan en een brede verbinding te maken tussen burgers, verenigingen, stichtingen, kerken en scholen. En daarna ‘vraag en aanbod’ meer en vaker op elkaar af te stemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alledaagse zaken als het invullen van formulieren, autovervoer naar het ziekenhuis, het ophangen van een schilderijtje of simpelweg het bieden van gezelschap, een luisterend oor of hulp bieden bij een evenement van een  school of sportvereniging. Als we elkaar makkelijker weten te vinden, kunnen we Asperen met elkaar gezellig en leefbaar houden. Nu en in de toekomst.

We willen graag weten of er draagvlak is voor Asperen Actief en komen bij u langs

We vragen alle inwoners van Asperen om de enquête in te vullen en aan te geven of het initiatief gesteund wordt. Ook kunnen de inwoners hierin hun ‘vraag of aanbod’ kenbaar maken. In de week van 4 april wordt deze persoonlijk bij iedereen aangeboden en vanaf 18 april worden ze weer opgehaald en verwerkt tot een totaalbeeld.

De initiatief groep Asperen Actief is heel benieuwd naar uw reacties en houdt u van de uitkomst en het vervolg op de hoogte.

De initiatiefgroep Asperen Actief is bereikbaar via e-mail: info@asperenactief.nl of via onze contactpersoon Ine van Muiswinkel, tel. nr. 0345-619315.

 

Aan alle inwoners van Asperen

Sociale voorzieningen staan onder druk

Wij, inwoners van Asperen, zullen elkaar meer en meer een helpende hand moeten bieden en zelf dingen moeten regelen en organiseren. Ook aan bijvoorbeeld verenigingen en scholen wordt gevraagd meer zelf te regelen waardoor ook zij meer behoefte hebben aan vrijwilligers.

Asperen Actief

Onder de naam ‘Asperen Actief’ hebben een aantal inwoners het initiatief genomen om een  brede verbinding met elkaar te gaan maken in Asperen. Een brede verbinding tussen bijvoorbeeld alle inwoners, verenigingen, scholen, kerken en stichtingen met als doel om samen ‘vraag en aanbod’ meer en beter op elkaar af te stemmen.

Er gebeurt al veel, maar vaak weten we niet wie hulp wil bieden of wie hulp nodig heeft.

Het kan hierbij gaan om persoonlijke hulp, verenigingen en stichtingen die een extra handje kunnen gebruiken of een evenement dat georganiseerd moet worden. Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Asperen en we met elkaar Asperen leefbaar houden. Nu en in de toekomst.

Met deze enquête willen we onderzoeken of er draagvlak is voor ons initiatief ‘Asperen Actief’ en willen we tegelijkertijd meer inzicht krijgen in ‘vraag, aanbod en hulpbereidheid’.

Wat vragen we van u?

We hopen dat u de vragen wilt beantwoorden en eventueel ook bij wilt dragen om Asperen leefbaar te houden. Meerdere leden van het gezin kunnen deze enquête invullen waarbij we ook graag horen hoe de jongeren van Asperen over dit initiatief denken.

De vragenlijst wordt in de loop van de volgende 2 weken weer bij u opgehaald.

Of u kunt deze ook inleveren op 1 van de volgende adressen vóór 6 mei 2016:

 • Jane Ruben, Schoutlaan 12 te Asperen
 • Gerlinde de Rooij, Dirk Willemszstraat 2 te Asperen
 • Linda van Willigen, Voorstraat 18 te Asperen

Van de resultaten zullen wij u op de hoogte houden via de website van de BOP Asperen www.debopasperen.nl waar een aparte pagina is gemaakt voor ‘Asperen Actief’. Tevens zullen we u informeren door nieuwsberichten in Het Kontakt.

Voor vragen over de enquête kunt u terecht bij Ine van Muiswinkel, tel. nr. 0345-619315.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met hartelijke groet,

Initiatiefgroep ‘Asperen Actief’

 

Enquête

Geslacht: M / V (omcirkel uw antwoord)   Uw leeftijd: …..

 Vragen over het initiatief ‘Asperen Actief’

 Vraag 1

Ik vind Asperen Actief een goed idee:

 

0  Ja               0  Nee            (kruis uw antwoord aan)

Vraag 2

De initiatiefgroep heeft met elkaar een lijst met ideeën gemaakt welke mogelijk in Asperen uitgevoerd of uitgebreid kunnen worden. Wellicht heeft u zelf ook aanvullende ideeën.

In onderstaande lijst kunt u 3 ideeën aankruisen die u het meest aanspreken en eventuele eigen ideeën toevoegen.

 • Moestuin (privé initiatief om mensen die het minder breed hebben te helpen)

 

 • Vervoer, iedereen die dit nodig heeft

 

 • ‘Boeken / bankzaken / films / muziek’ via uw tablet lezen, zien of luisteren (via les gebruik leren maken van uw tablet of makkelijker te de vele mogelijkheden te leren gebruiken)

  Integratie begeleiding in de buurt (o.a. taal- en maatschappelijke ondersteuning)

 

 • Bibliotheek van de buurt (voor iedereen gratis te lenen / ruilen)

 

 • Dorpshuis van en voor de stad

 

 • Speeltuinvereniging

 

 • Kerstbrunch voor alleen gaanden bij de BOP Asperen

 

 • Internetcafé

 

 • Repair café

 

 • BOP (Buurt Ontmoetings Plek) Asperen vaker open

 

 • ……………………………………………………………………….

 

0    ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

Vragen over vrijwilligerswerk

 

Vraag 3

Bent u al vrijwilliger?

 

0  Ja               0  Nee                        (kruis uw antwoord aan)
Zo ja, als u wilt kunt u hieronder aangeven welk vrijwilligerswerk u doet:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Vraag 4

Wilt u hulp bieden bij één of meerdere onderwerpen die genoemd zijn in de lijst op de volgende bladzijde?

 

0  Ja               0  Nee                        (kruis uw antwoord aan)

 

Zo ja: 0   af en toe

0   regelmatig

 

Kunt u/jij aangeven wanneer u beschikbaar bent?

 

0   Wekelijks, eventueel kunt u het aantal uren aangeven ….… uur
0   Maandelijks, eventueel kunt u het aantal keer ….  of aantal uren aangeven ….… uur

 

0   Jaarlijks, eventueel kunt u het aantal keer aangeven …….. keer

 

 • Per project of evenement

(Na deze vraag kunt u op de volgende pagina onder de kolom ‘Ik bied aan‘ aangeven op welk gebied u hulp wilt bieden, u kunt er meerdere aankruisen).

 

Vraag voor hulp

 

Vraag 5

Hebt u op dit moment hulp nodig?

 

0    Af en toe

 

0    Regelmatig

 

 • Misschien later

 

Ik heb op dit moment een hulpvraag. (Na deze vraag kunt u op de volgende pagina onder de kolom ‘Ik vraag’ aangeven op welk gebied u een hulpvraag heeft).

 

Vervolg vraag 4 en 5, u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

 

PRAKTISCHE HULP

Ik bied aan     Ik vraag

 

0                        0              Hulp bij het invullen van formulieren

0                         0              Administratie ondersteuning

0                         0              Boodschappen doen

0                         0              Computer/tablet hulp

0                         0              Elektraklusjes, loodgieter klusjes, mankracht

0                         0              Kleding herstellen / aanpassen

0                         0              Hulp bij schoonmaken, opruimen, ordenen, inpakken (bij   verrhuizing)

0                         0              Hulp bij dingen ophangen, verven, behangen

0                         0              Hulp bij klusjes in de tuin, vuilcontainers aan de weg zetten/ophalen
0                         0              Iets anders namelijk: ………………………………………………………

 

 

SOCIALE HULP

0                         0              Mensen thuis bezoeken of ontvangen

0                         0              Er op uit (wandelen, fietsen, rolstoel, zwemmen, hond uitlaten)

0                        0              Spreeksmakelijk (1x p/wk op donderdag samen eten in Dorpshuis)

0                         0              Huiswerkbegeleiding

0                         0              Oppas

0                         0              Taalondersteuning

0                         0              Mantelzorg (ondersteuning)

0                         0              Telefooncirkel (dagelijks telefonisch contact)

0                         0              Nieuwe inwoners verwelkomen

0                         0              Begeleiding bij bezoek ziekenhuis / arts / tandarts / zorgloket /

boodschappen / etc.

0                         0              Samen eten

0                         0              Hobby ondersteuning

 

0                         0              Iets anders namelijk: ………………………………………………………

 

VERVOERHULP

0                         0              Vervoer naar bijv. ziekenhuis / arts / tandarts / kerk

0                         0              Voedselpakket ophalen

 

0                         0              …………………………………………………………………………
Evenementen / Verenigingen / dorpshuis / ONtspanning

0                       0                Hulp bij evenementen ( bijv. jaarmarkt, koningsdag, feestweek)

0                       0                Hulp bij dorpshuis ( buurt ontmoetingsplek BOP, disco, leestafel,

bibliotheek).
0                       0                Activiteiten bij verenigingen (klusjes, begeleiding, bestuursfunctie,

vervoer, website, bardienst).

 

0                       0                Iets anders namelijk: ………………………………………………………

 

Dit is het einde van de enquête.

 

Wij stellen het zeer op prijs dat u de tijd heeft genomen om deze in te vullen.

Hartelijk dank daarvoor!

 

U kunt deze enquête anoniem invullen.

 

Echter, wilt u zich reeds aanmelden voor vrijwilligerswerk, of heeft u aangegeven hulp nodig te hebben, dan kunt u onderstaand uw gegevens invullen.

 

Geslacht: Man / vrouw

 

Naam:……………………………………………………………………………………………..

 

Leeftijd:……………………………………………………………………………………………

 

Adres:……………………………………………………………………………………………..

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………..

 

E-mail:…………………………………………………………………………………………….

 

 

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is een vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes!

 Met deze uitspraak van Henry Ford zijn we in het najaar van 2015 in Asperen gestart met een groep van 20 mensen vanuit verschillende partijen, om met elkaar na te denken over mogelijkheden tot burgerparticipatie.

 

De basis is verbinding tussen inwoners en alle partijen in Asperen

In 2014 is op initiatief van de Wmo-raad Lingewaal een start gemaakt in gemeente Lingewaal en zijn er per kern met burgers en verenigingen, kerken en scholen ideeën verzameld. Op 2 november 2015 is hier met ondersteuning van Welzijn Lingewaal een vervolg aan gegeven en zijn een aantal inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en kerken bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken hoe we hiermee verder willen gaan. De ideeën uit 2014 zijn aangevuld met nog een aantal nieuwe ideeën.

 

Enquête uitgezet

Deze initiatiefgroep heeft door middel van een enquête onderzocht of er voldoende draagvlak is in Asperen voor het idee om verbinding met elkaar aan te gaan. Tevens hebben we gevraagd of mensen mee willen helpen én wie een hulpvraag heeft en wat voor soort hulpvragen er zijn.

In Asperen zijn in april/mei met hulp van 15 vrijwilligers de enquêtes verspreid en opgehaald en zijn de resultaten door 4 vrijwilligers verwerkt. Op 23 mei is er een eerste terugkoppeling gedeeld met de initiatiefgroep Asperen Actief. Onder de invullers blijkt een grote behoefte te zijn aan verbinding met elkaar en zijn er al ruim 125 vrijwilligers die zich melden om zich in te zetten. Hieronder zijn bijna 35 nieuwe vrijwilligers die zich aanbieden. Ook zijn er al ruim 20 hulpvragen gesteld. Deze hulpvragen krijgen prioriteit om op te pakken en zijn er 7 vrijwilligers die zich hiervoor gaan inzetten en ook het vervolg van Asperen Actief met elkaar gaan uitzetten.

 

Informatiebijeenkomst voor Asperen en gemeente

De volgende stap is de uitkomst van de enquête te delen met iedereen in Asperen. We hopen eind juni deze informatiebijeenkomst te kunnen organiseren. Zodra we de datum vastgelegd hebben zullen we deze breed bekend maken en is iedereen uit Asperen welkom deze avond bij te wonen. Daarbij worden ook de burgermeester, wethouders en de gemeenteraad uitgenodigd.

 

Hulpvragen en hulpaanbod kunnen doorgegeven blijven worden

Inwoners die nog een enquête thuis hebben liggen kunnen deze nog steeds op de adressen die in de enquête aangegeven worden inleveren. Of als dit niet mogelijk is, telefonisch of per mail doorgeven aan Ine van Muiswinkel en wordt de enquête alsnog opgehaald. Uiteraard blijft het mogelijk om uw hulpaanbod of uw hulpvraag zonder enquête aan ons kenbaar te maken. Via telefoonnummer 0345-619315 of per mail info@asperenactief.nl of via de website van de BOP Asperen, www.bopasperen.nl waar een pagina van Asperen Actief is aangemaakt. Reactie voor Asperen Actief worden aan de werkgroep van Asperen Actief doorgegeven en opgepakt.

 

ENQUÊTE ZORGT VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS

ASPEREN- De enquête van Asperen Actief heeft een flink aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Daarnaast hebben zich diverse zorgvragers aangemeld.  Op 12 september volgt een terugkoppeling naar de inwoners.

De enquête is een initiatief van de WMO-raad uit 2014, waarbij inwoners en verenigingen in Lingewaal om de tafel gingen om te kijken hoe de samenwerking beter kon. “De vraag was: wat hebben we al in onze dorpen en wat missen we nog? Daarbij werd duidelijk dat     verenigingen en instellingen onvoldoende van elkaar weten wat ze precies doen. We moeten verbindingen leggen”, vertellen Nicoline van Iperen, Jane Ruben en Stiena van den Brink van Asperen Actief. Inmiddels worden de ideeën uitgewerkt. In Asperen ging in januari “Spreeksmakelijk”  van start.  Vrijwilligers verzorgen wekelijks een maaltijd voor 40 tot 50 mensen die alleen zijn of minder geld te besteden hebben. De initiatiefgroep Asperen Actief heeft via een enquête onderzocht of er in Asperen voldoende draagvlak is voor het idee “om verbinding met elkaar aan te gaan”. Tegelijk werd gekeken welke hulpvragen er zijn en of er inwoners zijn die hulp kunnen bieden. ”  De vragenlijst werd huis aan huis verspreid. We hebben er nu 265 terug, ongeveer 25 procent. Mensen die de enquête nog niet hebben ingevuld kunnen dat alsnog doen”, vertellen de werkgroepleden. Bijna 100 procent van de mensen die reageerden, liet weten achter de plannen voor samenwerking te staan. Opvallender was dat de enquête 21 hulpvragen opleverde. “De wensen zijn divers: mensen zoeken iemand die met ze gaat wandelen, andere vragen hulp bij klusjes in huis of in de tuin of bij het werken met de computer en er zijn inwoners die hulp nodig hebben bij het vervoer naar het ziekenhuis”. Zo’n 125 mensen hebben zich via de enquête gemeld als vrijwilliger. “Negentig van hen zijn al actief via kerk, school of vereniging, maar er zijn ook 35 nieuwe vrijwilligers bij. Geweldig.”Uitdaging  is nu om hulpvragers en hulpbieders met elkaar in contact te brengen. “Mensen vragen hulp voor het werk in de tuin, wij zoeken iemand die dat wil doen. Als beiden akkoord gaan met de ‘koppeling ‘ kan het werk beginnen. Bij vragen kunnen hulpvrager of vrijwilliger een contactpersoon van Asperen Actief benaderen. Als het nodig is nemen we contact op met Stichting Welzijn Lingewaal of het Sociaal Team. Soms is er behoefte aan professionele hulp”. De werkgroep ziet in het dorpshuis de spil van veel activiteiten- Asperen Actief, Spreeksmakelijk en de Buurtontmoetingsplek- samen komen. “Het moet de huiskamer van het dorp worden”. Op 12 september worden vanaf 19.30 uur de enquêteresultaten tijdens een bewonersavond bekend gemaakt. Dan wordt duidelijk hoe het project- dat in aanmerking komt voor kernensubsidie – verder wordt ingevuld.

Voor info en hulpvragen: Ine van Muiswinkel, tel. 0345-619315 of info@asperenactief.nl

(overgenomen uit het Kontakt van woensdag 29 juni 2016)

 

De Werkgroep Asperen Actief  nodigt u uit  voor de informatieavond van Asperen Actief op 12 september 19.30 uur in het dorpshuis EMM te Asperen.

 

De werkgroep Asperen Actief stelt het zeer op prijs als u deze avond kunt bijwonen en met burgers uit Asperen dit burgerinitiatief in Asperen leren kennen. Tevens komen de burgerinitiatieven Buurtontmoetingsplek Asperen en Spreeksmakelijk naar voren op deze informatie avond die zo ook bekend(er) worden bij de Raadsleden.

Werkgroep Asperen Actief

Jane Ruben, Marianne Kremers, John Pijl en Nicoline van Iperen